Baza wiedzy frazeologicznej

______________________________________________

Ważniejsze pojęcia z zakresu

FRAZEOLOGII i nauk pokrewnych

______________________________________________

Dodatkowe wyjaśnienia najtrudniejszych zagadnień można uzyskać
przez kontakt z Autorem, prof. Piotrem Müldnerem-Nieckowskim,
patrz: menu "Kontakt".
______________________________________________

 

Aktualizacja jednostki języka (np. związku frazeologicznego) to odtworzenie (uzmysłowienie sobie) znaczenia i funkcji tej jednostki w danym kontekście (patrz: Kontekst). Proces aktualizacji jest łatwo dostrzegalny zwłaszcza w wypadku frazeologizmów, które mają homonimy dosłowne.
Na przykład w zdaniu Uważam, że Agnieszka Radwańska będzie czarnym koniem tego turnieju wyrażenie "czarny koń" aktualizuje się jako związek frazeologiczny o znaczeniu 'człowiek, który niespodziewanie wygra'. Natomiast w zdaniu Hrabia kupił pięknego czarnego konia wyrażenie "czarny koń" aktualizuje się jako dwuwyrazowy produkt językowy (patrz: Produkt językowy) o znaczeniu 'koń o czarnej maści'.
Aktualizacja idiomu (patrz: Idiom) jest możliwa tylko wtedy, kiedy użytkownik języka już kiedyś się z tym frazeologizmem zetknął i zapamiętał jego znaczenie.
Aktualizacja frazemu (patrz: Frazem) jest nieco łatwiejsza, ponieważ przynajmniej jeden jego składnik ma znaczenie dosłowne i znaczenie całości dość często daje się ustalić na podstawie kontekstu.

Artykuł hasłowy (artykuł słownikowy) to podstawowa jednostka słownika, odrębna, samodzielna część jego tekstu, która przedstawia (omawia) obiekt językowy (jednostkę hasłową), tj. wyraz, związek frazeologiczny lub inny ciąg znaków (np. nazwę własną, przysłowie, pojęcie, obraz, a w słownikach multimedialnych także obraz ruchomy i dźwięk). (Por. M. Bańko, 1).

Asocjacja, patrz: Łączliwość leksykalna.

Asumaryczne znaczenie frazeologizmu (ściśle: idiomu) to takie znaczenie, które nie wynika ze znaczenia komponentów ani z sumy tych znaczeń i które nadaje tym komponentom znaczenie reprezentujące fragment pola semantycznego frazeologizmu.
Wyraz asumaryczny znaczy tu 'o znaczeniu niepodlegającym sumowaniu'. (Definicja została rozbudowana przez P. Müldnera-Nieckowskiego przez dodanie zdania zaczynającego się od słów "i które nadaje tym komponentom..."; por. 15, s. 131).

Bibliografia frazeologii jest systematycznie gromadzona w osobnym artykule na portalu Frazeologia.pl. Znajdują się w niej grupy prac naukowych dotyczących frazeologii, językoznawstwa, reklamy i użycia w niej frazeologii, literatury polskiej i obcej, a także drukowane zbiory piśmiennictwa, m.in. Stanisława Bąby i Jana Wawrzyńczyka.

Błąd frazeologiczny to nieuzasadnione funkcją użycie lub przekształcenie związku frazeologicznego i prawie zawsze polega na niewłaściwym zastosowaniu innowacji (patrz: Innowacja frazeologiczna, Poprawność frazeologiczna). Stanisław Bąba (2) wyróżnia dwa typy błędu frazeologicznego:

1. Błąd wewnętrznofrazeologiczny polega na nieodpowiedniej zmianie struktury składnikowej i/albo gramatycznej frazeologizmu.
2. Błąd zewnętrznofrazeologiczny polega na nieuzasadnionym użyciu innowacji rozszerzającej albo (rzadziej) na modyfikacji frazeologizmu niewłaściwie dobranej do danego kontekstu.
(Por. Stanisław Bąba, 2).

Ciągłe połączenie wyrazów to takie zestawienie wyrazów, którego składników nie można przestawić (zamienić miejscami), ani w którym nie można rozdzielić składników innymi wyrazami (Andrzej Bogusławski nazywa połączenie ciągłe "nieprzestawialnym i nierozsuwalnym"). Np. ciągłe są wyrażenia "mimo że", "na chybcika", "w te pędy", ponieważ ich wyrazy składowe występują zawsze w tej samej kolejności i nie mogą być rozdzielane żadnymi wyrazami. Patrz: Nieciągłe połączenie wyrazów.

Defrazeologizacja to dosłowne użycie związku frazeologicznego w całości lub (defrazeologizacja częściowa) dosłowne użycie jednego ze składników związku frazeologicznego.
Defrazeologizacja jest odpowiednikiem deleksykalizacji wyrazów.
Przykład defrazeologizacji: idiom biały kruk 'rzadko egzemplarz książki' w zdaniu "Do mojego okna przyleciał biały kruk i zastukał dziobem w szybę." zostało użyte w znaczeniu dosłownym: 'ptak kruk o białych piórach'.
Przykład defrazeologizacji częściowej: frazem składać podanie 'wręczać, zanosić, przesyłać podanie do rozpatrzenia' w zdaniu "Złóżcie, kochani, wszystkie podania na razie na kupkę." został użyty w znaczeniu dosłownym 'układać' (na stosie).
Patrz: Frazeologizacja.

Derywacja frazeologiczna (łac. derivo, -are - pochodzić, wywodzić się) to celowa, uzasadniona i trafna innowacja frazeologiczna (patrz: Innowacja frazeologiczna, Siatka frazeologiczna, Motywacja).

Derywat frazeologiczny (łac. derivatus - pochodny, wywodzący się) to połączenie wyrazów utworzonym na zasadzie derywacji (por.: Innowacja frazeologiczna,Siatka frazeologiczna).

Dominanta semantyczna (termin Witolda Doroszewskiego) to (wg 15) znaczenie nadrzędne, motywujące i sterujące innymi segmentami znaczenia wyrazu, związku frazeologicznego, utworu literackiego itp. Znaczenie związku frazeologicznego w większości wypadków daje się rozdzielić na dwa zasadnicze pola: dominantę semantyczną i semantykę podporządkowaną (P. Müldner-Nieckowski, 15, s. 145).

Emendacja to poprawianie zniekształconego, uszkodzonego lub niepoprawnie podanego (np. w słowniku) tekstu historycznego, naukowego, literackiego, leksykologicznego itp., dokonywane na podstawie badań naukowych. W leksykografii do emendacji należy także doskonalenie opisów przedstawianych jednostek języka (homonimii, synonimii, antonimii, definiowania semantyki, stosowania kwalifikatorów, eksponowania wariantów, sposobów użycia itd.).
Emendacją nazywany jest także poprawiony element.
We frazeologii emendację stosuje się częściej niż w nauce o wyrazach, ponieważ związki frazeologiczne są znacznie bardziej zróżnicowane strukturalnie, semantycznie i pragmatycznie, a wyniki ponawianych badań tych jednostek nakazują rewizje udokumentowania, uzupełnianie danych i doskonalenie opisu naukowego.

Fotodokumentacja to metoda naukowa wykorzystująca digitalizację obrazową tekstów do celów leksykologicznych. Polega na dokumentowaniu jednostek języka w ich naturalnym środowisku tekstowym za pomocą zdjęć (fotografii, skanów, zrzutów ekranowych) celowo dobieranych fragmentów tekstów. Jest podstawową metodą fotoleksykologii i fotoleksykografii. Umożliwia głęboką analizę cech gramatycznych i semantycznych oraz funkcjonowania jednostek języka, gorzej dostępną w wypadku stosowania metod tradycyjnych. Znacznie lepiej ujawnia subtelności semantyczne, gramatykę, wszelkie zależności wewnętrznotekstowe i zewnętrznotekstowe, informacje chonologizacyjne i in., ponieważ pomija wszelkie pośrednictwo, takie jak wypisywanie ręczne (klawiaturowe), obróbka komputerowa, tworzenie artykułów słownikowych, opisywanie, edycja (np. redagowanie, uwspółcześnianie ortografii) itp. Fotodokumentacja jest szczególnie przydatna w badaniach frazeologicznych, ponieważ pozwala m.in. na analizę odległych powiązań semantycznych i sytuacyjności występowania frazeologizmów, oraz w dydaktyce frazeologii ze względu na możliwość demonstrowania jednostek frazeologicznych in situ (łac. w miejscu ich występowania) i w ten sposób uzmysławiania słuchaczom aspektów frazeologiczności trudnych do wyobrażenia sobie.
Do wariantów techniczno-metodologicznych fotodokumentacji należą audiodokumentacja i wideodokumentacja.
(Twórcą fotodokumentacji jako metody naukowej jest Piotr Wierzchoń; por. 21, 22).

Fraza we frazeologii to związek frazeologiczny, który pełni funkcję zdania (np. wyszło szydło z worka, nie miała baba kłopotu). Do fraz należą także bezczasownikowe formy zdania. Na frazy składają się następujące typy (por. A.M. Lewicki, 12, s. 15-29; M. Grochowski, 9):

- zdania samodzielne pojedyncze (np. klamka zapadła, jakoś to będzie),
- zdania składowe nadrzędne i podrzędne (np. konia z rzędem temu, kto..., i szukaj wiatru w polu),
- bezokolicznikowe równoważniki zdań (np. odpukać w niemalowane, i pomyśleć, że...),
- wykrzykniki, w tym onomatopeje (np. huzia na Józia!, a niech to diabli!, ryzyk-fizyk!, bum-bum!),
- oznajmienia (np. Bóg mi świadkiem, czas to pieniądz),
- frazy usamodzielnione (np. Bogiem a prawdą, z przyjemnością),
- wypowiedzenia złożone ze zdań lub oznajmień (np. komu w drogę, temu czas; bieda, aż piszczy),
- dopowiedzenia, repliki (np. otóż to, bez dwóch zdań, jak najbardziej, oczywiście że tak, na wieki wieków).

Uwagi
1. Fraza w innych dziedzinach językoznawstwa to także 'pewna spójna, kompletna część zdania (semantyczna, syntaktyczna lub fonologiczna - dźwiękowa)'; w literaturoznawstwie to 'sposób pisania utworu (styl wraz ze środkami wyrazu)'; w muzyce to 'dwutakt, część budowy formalnej utworu, która składa się zwykle z dwóch taktów'.
2. Różnica między frazą a zwrotem: patrz Zwrot.

Frazem to utrwalone połączenie wyrazów, którego znaczenie nie jest metaforyczne lub w którym tylko część składników jest użyta metaforycznie. Sens frazemu mieści się w zakresie znaczenia wyrazu nadrzędnego (dominującego) (np. sens wyrażenia palma pierwszeństwa zależy od znaczenia słowa "pierwszeństwo", sezon ogórkowy od "sezon", radosna twórczość od "twórczość", składać podanie od "podanie", sardoniczny uśmiech od "uśmiech"). (Zastosowanie terminu "frazem" przypisuje się rosyjskiej badaczce frazeologii N.N. Amosowej; przyp. wg 11).

Frazematyka, patrz: Frazeologia nadawcy. (Termin Wojciecha Chlebdy, 5, 6).

Frazeograf to naukowiec zajmujący się frazeografią.

Frazeografia to dziedzina leksykografii (patrz: Leksykografia), zajmująca się tworzeniem i badaniem zbiorów związków frazeologicznych (słowników, leksykonów frazeologicznych).

Frazeolog to naukowiec (językoznawca i / albo leksykograf) zajmujący się frazeologią.

Frazeologia (z greckiego φράση - fráse, zwrot, zdanie, mówienie, λόγος - logos, nauka) ma kilka znaczeń:

1. Dział nauki (językoznawstwa) zajmujący się analizą i opisem istniejących w języku utrwalonych połączeń wyrazów.

2. Zbiór połączeń wyrazowych występujących w danym języku albo w określonym zbiorze tekstów (np. taki jak w słowniku).

3. Ustalony zbiór wyrazów i związków frazeologicznych używany w jakiejś dziedzinie (np. w lotnictwie, alpinizmie, marynarce, medycynie) do precyzyjnego i jednoznacznego porozumiewania się w celu uniknięcia błędów i nieporozumień.

4. (Ironicznie, żartobliwie albo potocznie) Nietypowy sposób wyrażania się ("Co ty mi tu mówisz taką frazeologią, nic nie rozumiem!")

5. (Ironicznie, żartobliwie albo potocznie) Połączenie wyrazów, które niesie nowe znaczenie, zwykle dowcipne albo - przeciwnie - nieudolne ("Autor używa ciekawej frazeologii, która daje jego tekstom szczególne zabarwienie". "Co za frazeologia! Błąd na błędzie.").

Frazeologia nadawcy, zwana także frazematyką, to nauka stworzona przez Wojciecha Chlebdę (5, 6), zajmująca się badaniem frazeologii z punktu widzenia nadawania wypowiedzi.

Frazeologia odbiorcy, to nauka, zajmująca się frazeologią z punktu widzenia odbioru wypowiedzi, głównie tekstów drukowanych, rzadko zapisów dźwięku. Do czasu powstania frazematyki (frazeologii nadawcy) była w zasadzie jedyną badaną stroną komunikacji frazeologicznej.

Frazeologiczność. Jest to zbiór cech połączenia wyrazów, które czynią to połączenie związkiem frazeologicznym. Wyróżniamy dwie kategorie kryteriów frazeologiczności - systemowe i pragmatyczne (funkcjonalne). Wystarczy zastosowanie jednej z nich, jednak autor niniejszego artykułu zaleca używanie II.

I. Kryteria frazeologiczności z punktu widzenia systemu języka - wg A.M. Lewickiego (Andrzej Maria Lewicki, 10)

 1. Obecność dwóch taktów (akcentów znaczeniowych), tzn. że w związku wyrazów przynajmniej dwa składniki mają swoje własne znaczenia. Np. po co najmniej dwa takty mają wyrażenia składać podanie i nie składać podania, po macoszemu, na chybcika, leje jak z cebra. Dwa takty mają także wyrażenia typu prawie prawie, już już czy chyba że, mimo wszystko. Jeden takt mają np. nie robić, nie-Europejczyk, niemetal, niedługi, ponieważ nie jest partykułą, która jedynie "nakazuje" przyjęcie przez wyraz przeczenia (sama przeczenia nie zawiera).
 2. Obecność składników, które są wyrazami i które są połączone tak, jak się łączą wyrazy. Na przykład wyrażenie herod-baba jest co prawda wyrazem dwuczłonowym, ale dywiz (łącznik) pełni funkcję podobną do odstępu (spacji), zatem jest to frazeologizm, podobnie jak baba jak herod, gdzie wyrazy występują osobno i jednocześnie są połączone graficznie spacją (dywizem) oraz przez uzyskanie wspólnego znaczenia i wspólnej zależności gramatycznej.
  W wykrzyknieniu "Idziemy!" występują dwa składniki, ale jeden z nich jest znakiem interpunkcyjnym (wykrzyknikiem), więc nie jest to frazeologizm.
 3. Nieciągłość połączenia (patrz: Nieciągłe połączenie wyrazów).

  Do zaliczenia związku wyrazowego do frazeologii wystarczą dwa z powyższych kryteriów,
  ale ponadto zawsze konieczne jest spełnienie warunku:
 4. Utrwalenie w języku (tzw. utrwalenie społeczne, nominacja społeczna).

II. Kryteria frazeologiczności z punktu widzenia funkcji języka, pragmatyki - wg W. Chlebdy i P. Müldnera-Nieckowskiego (W. Chlebda, 5, P. Müldner-Nieckowski, 15). Nazywamy je atrybutami globalnymi.

 1. Dwu- lub wielowyrazowość ciągu tekstowego oraz...
 2. Zapamiętywalność ciągu wyrazów i jego znaczeń oraz...
 3. Odtwarzalność (w mówieniu, pisaniu, myśleniu-rozumieniu, czytaniu, słuchaniu) ciągu wyrazów i jego znaczeń...
 4. ...w danej sytuacji.
Piąty atrybut - utrwalenie w języku (tzw. nominacja społeczna) - wynika z cech 2, 3, 4 i nie musi być wyszczególniany, ale zawsze należy o nim pamiętać (por.: 17, ss. 100-117; stanowisko zgodne z poglądami wyrażonymi w 5). Inne kryteria do uznania połączenia wyrazów za związek frazeologiczny nie są potrzebne.
Atrybuty wymieniane przez różnych badaczy frazeologii, takie jak:
- obrazowość,
- ornamentacyjność,
- ekspresywność (w przeciwieństwie do neutralności),
- swoistość i wartość stylistyczna,
- idiomatyczność (metaforyczność),
- asumaryczność znaczenia (por. Asumaryczne znaczenie...),
- nieciągłość (przestawialność i/albo rozsuwalność komponentów),
- nieglobalność fleksyjna (właściwości fleksyjne ograniczone do komponentów - cecha [por.] wyrazów uwięzionych),
- łączliwość wewnętrzna (tożsama ze składnią wewnętrzną)

nie należą do nieodzownych kryteriów uznania połączenia wyrazów za związek frazeologiczny, ponieważ nie są ani globalne (nie odnoszą się do wszystkich frazeologizmów), ani swoiste (nie wyróżniają związków frazeologicznych w masie leksyki). Wystarczy zatem - powtórzmy - łączne uznanie czterech wymienionych cech globalnych oraz utrwalenie w języku. (Por.: 17, ss. 100-117).

Frazeologizacja to przemiana połączenia wyrazów w związek frazeologiczny. Do frazeologizacji dochodzi w momencie utrwalenia się danego połączenia wyrazów w języku. O utrwaleniu mówimy wtedy, kiedy wielu ludzi potrafi rozpoznać znaczenie danego połączenia wyrazów jako jednostki języka poza zdaniem, poza wypowiedzią.
Frazeologizacja jest odpowiednikiem leksykalizacji wyrazów.
Patrz: Defrazeologizacja.

Frazeologizm (związek frazeologiczny, utrwalone połączenie wyrazów, wielowyrazowiec) to utrwalone w języku (ustalone społecznie) połączenie co najmniej dwóch wyrazów. Por. Frazeologiczność.

Frazeotwórstwo to reguły, sposoby i procesy tworzenia związków frazeologicznych. Odpowiednik pojęcia słowotwórstwo, które zajmuje się powstawaniem wyrazów. Frazeotwórczy to taki, który ma związek z tworzeniem frazeologizmów.

Gniazdo słowotwórcze to pojęcie, które oznacza strukturę grupy (nie sama grupę) leksemów, między którymi zachodzi relacja semantyczna. Grupę tę nazywamy rodziną wyrazów. Gniazdo słowotwórcze opisuje rodzinę zbudowaną na bazie leksemu, który motywuje pozostałe wyrazy. Np. oko jest ośrodkiem rodziny wyrazów: oczny, oczko, okular, okulary, okulista, oczodół, okamgnienie itd. Nie wszystkie możliwości (schematy słowotwórcze gniazda) muszą być w danym języku zrealizowane, mogą pozostawać luki.
Patrz: Siatka frazeologiczna.

Homonimy frazeologiczne to frazeologizmy, które mają jednakowe brzmienie i jednakową pisownię, ale odmienne znaczenie. Np. "radosna twórczość" ma trzy homonimy: 1. działanie beztroskie, bezmyślne (homonim frazeologiczny), 2. rzecz wykonywana bez talentu, nieumiejętnie (drugi homonim - również frazeologiczny), 3. twórczość, która sprawia radość (homonim dosłowny, produkt językowy).

Idiom to frazeologizm, którego znaczenie jest zupełnie inne niż wynikałoby ze znaczeń każdego ze składników ani z sumy tych znaczeń. Na przykład piąte koło u wozu, kubek w kubek, nie w kij dmuchał, sól ziemi, słomiany ogień mają inne znaczenie niż niosą samodzielne wyrazy: koło, kubek, kij, sól, ogień. Mówimy, że znaczenie idiomu jest przenośne, to znaczy, że idiomy są zawsze metaforami (metonimiami). Patrz: Asumaryczne znaczenie frazeologizmu.

Innowacja frazeologiczna to celowa lub nieświadoma (i wtedy zwykle niepoprawna) zmiana budowy i (lub) funkcji semantycznej związku frazeologicznego. (Por.: S. Bąba, 3).

1. Najczęściej spotykana jest innowacja modyfikująca (regulująca), która polega na przetworzeniu struktury frazeologizmu w zakresie składni (gramatyki), liczby, strony, aspektu, postaci jednego ze składników. Oto możliwe modyfikacje:

a. liczby, np. *Wszystkie sprawy wyłożył im kawa na ławy (zmieniono
liczbę pojedynczą wyrazu ława w zwrocie ktoś wyłożył coś kawa na ławę),
b. strony, np. *To świetny zespół, kierownik dobrał do niego ludzi jak
łyse konie
(zmieniono stronę czasownika dobierać w zwrocie ktoś
dobrał się jak łyse konie
),
c. aspektu (dokonanego, niedokonanego), np. *coś pali na panewce (zamiast
coś spaliło na panewce),
d. postaci jednego ze składników, np. *ktoś robi coś pod płaszczem czegoś
(zamiast ktoś robi coś pod płaszczykiem czegoś),
e. schematu składniowego, np. *ktoś stawia krzyżyk na coś (zamiast
ktoś stawia krzyżyk na czymś),
f. przeczenia lub twierdzenia, np. *na naszym oleju twoje auto daleko zajedzie
(zamiast frazy na «takim postępowaniu» ktoś daleko nie zajedzie).

2. Na drugim miejscu wymienia się kontaminację (krzyżowanie) dwóch lub więcej związków frazeologicznych, przysłów, która daje nieraz efekty tyleż niepożądane, co komiczne, na przykład *na pochyłe drzewo i koza nie naleje (na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą + z próżnego i Salomon nie naleje), *pies jest pogrzebany w szczegółach (tu jest pies pogrzebany + diabeł tkwi w szczegółach).
3. Na trzecim miejscu co do częstości występuje innowacja uzupełniająca, która polega na użyciu związku niemieszczącego się w normie, zwykle kalki z języka obcego, na przykład *póki co (zamiast teraz, na razie, tymczasem itd.), *na dzień dzisiejszy (zamiast obecnie, dzisiaj), *urodził się ze srebrną łyżeczką w ustach (zamiast jest w czepku urodzony).
4. Innowacja rozwijająca polega na uzupełnianiu składu słownikowej postaci związku frazeologicznego nowymi składnikami, na przykład *komuś ciężki kamień spada z serca (dodano wyraz ciężki).
5. Innowacja skracająca (redukująca) polega na uszczuplaniu składu słownikowej postaci frazeologizmu, na przykład *ktoś rzuca kłody (zamiast ktoś rzuca kłody pod nogi).
6. Innowacja wymieniająca polega na wymianie jednego ze składników frazeologizmu na inny, na przykład *wilcza przysługa (zamiast niedźwiedzia przysługa).
7. Innowacja rozszerzająca polega na rozszerzeniu zakresu łączliwości składników, na przykład zapalać radio, zapalać silnik, zapalać żarówkę (od: zapalać świecę, zapalać łuczywo itp.).

Więcej na temat innowacji frazeologicznych: na stronie głównej Portalu (w menu wybrać "Poradnik szkolny", a następnie na otwartej stronie poradnika kliknąć link "Wprowadzenie do frazeologii").

Jednostka hasłowa (jednostka słownikowa, hasło, główka artykułu hasłowego) to wyraz, związek frazeologiczny lub inny ciąg językowy (np. nazwę własną, przysłowie, pojęcie), który jest umieszczany w słowniku na początku artykułu hasłowego i który w tym artykule jest przedstawiany (omawiany). Wyraz i związki frazeologiczne są podawane jako jednostki hasłowe w słowniku w postaci lematów. (Por. M. Bańko, 1).

Klasyfikacje związków frazeologicznych

Klasyfikacja Lewickiego - morfologiczno-syntaktyczna; klasyfikacja główna.

Obecnie obowiązuje klasyfikacja funkcjonalna, którą zapoczątkował Andrzej M. Lewicki, a udoskonalili M. Grochowski, A. Pajdzińska, W. Chlebda, P. Müldner-Nieckowski i inni. Dzieli ona związki frazeologiczne:

1) ze względu na funkcję w zdaniu na: frazy, zwroty, wyrażenia rzeczownikowe, wyrażenia określające i wyrażenia funkcyjne (dawniej zwane wskaźnikami frazeologicznymi),
2) ze względu na znaczenie na: idiomy, frazemy, zestawienia frazeologiczne i paremie frazeotwórcze,

Klasyfikacja Müldnera - funkcjonalno-słownikowa.

Klasyfikacja przeznaczona dla badaczy języka, frazeologów i przede wszystkim frazeografów. Została opracowana przez Piotra Müldnera-Nieckowskiego, aby można było oceniać rzeczywisty skład wyrazowy związków frazeologicznych w zdaniu, analizować warianty związków frazeologicznych i skład rodzin frazeologicznych.
Wyróżnia ona:

1) związki frazeologiczne zamknięte,
2) związki frazeologiczne otwarte, które dzielą się na:

a) odtwarzane,
b) przekształcane,
c) mieszane, które łączą cechy odtwarzanych i przekształcanych.

Klasyfikacja Chlebdy - pragmatyczna

Opublikowany przez Wojciecha Chlebdę wykaz grup frazemów (u autora wszystkie związki frazeologiczne, w tym idiomy, to frazemy, zgodnie z zasadami stworzonej przez niego frazematyki) zależnie od sytuacji, w których są używane. Mogą to być zarówno sytuacje fizyczne (w szkole, na boisku, w kuchni itd.), jak i psychologiczne (np. typ odbiorcy, rodzaj tekstu, gatunek przygotowywanej publikacji, styl).

Klasyfikacja Skorupki (już nieaktualna, niezalecana, dlatego podajemy ją kolorem szarym).

Początkowo we frazeologii funkcjonowała historyczna już klasyfikacja Stanisława Skorupki, która dzieliła związki frazeologiczne ze względu na budowę na: frazy, zwroty i wyrażenia, a ze względu na znaczenie na: związki trwałe, łączliwe i luźne.
Klasyfikacja ta została zarzucona
jako niekonsekwentna, niepełna i niedostatecznie powiązana z wiedzą o systemie języka, teorii zwrotu frazeologicznego i semantyce. Należy zaniechać jej stosowania zupełnie. Z takim stanowiskiem zgodziła się m.in. Komisja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
(18).

Więcej o klasyfikacjach związków frazeologicznych - w osobnym artykule (patrz: lewe menu na stronie głównej portalu Frazeologia.pl)

Kolokacja to połączenie wyrazów oparte na regularnej gramatyce i zestrojeniu znaczeń składników. Kolokacje mogą być produktami językowymi, wówczas mówimy o syntagmach lub połączeniach walencyjnych, ale i związkami utrwalonymi w języku, a wtedy nazywamy je frazemami. Patrz: Frazem.

Kontekst to w językoznawstwie najbliższe otoczenie danej jednostki języka (np. związku frazeologicznego) w obrębie określonego systemu językowego (np. w języku polskim) lub w wypowiedzi. Na przykład wyrazy matula, matusia, macierz, matecznik itp. to kontekst wyrazu matka w polskim systemie słownictwa, a zdanie Mój ogród stworzyła matka natura, ja jej tylko trochę pomagam łopatką i grabkami to kontekst dla wyrażenia matka natura 'przyroda'.
W literaturoznawstwie wyraz "kontekst" ma szersze znaczenie: jest to zespół odniesień literackich i pozaliterackich, który pozwala zrozumieć istotę dzieła. W jeszcze innych dziedzinach, na przykład w sztukach plastycznych czy w muzyce, słowo to jest rozumiane jako najbliższe otoczenie rzeczy lub zjawiska, mające wpływ na wrażenie, które ta rzecz lub to zjawisko wywierają na obserwatorze; może to być pojedynczy element albo grupa różnych czynników.

Leksykograf to naukowiec zajmujące się leksykografią i / albo twórca słowników.

Leksykografia to nauka zajmująca się budową, zawartością i tworzeniem słowników. (Por. M. Bańko, 1).

Leksykologia to nauka zajmująca się jednostkami języka, tj. wyrazami i związkami frazeologicznymi. Frazeologia jest gałęzią leksykologii.

Leksem (jednostka leksykalna) to wyraz lub ciąg wyrazów, który reprezentuje wszystkie formy danego wyrazu lub związku frazeologicznego. W słowniku ogólnym leksemami są wyrazy, a w słowniku frazeologicznym związki wyrazowe. Np. leksemem wyrazów matka, matki, matce, matkę itd. jest matka, a leksemem wyrazów kocham, kochałem, kochali, kochają itd. jest kochać. Leksemem wyrażeń czarnej owcy, czarną owcą, czarnymi owcami itd. jest czarna owca.

Lemat (ang. lemma) to leksem (patrz: Leksem) użyty w słowniku jako jednostka hasłowa.

Liczba związków frazeologicznych. Szacuje się, że w języku polskim występuje ok. 20 tysięcy idiomów i kilka milionów frazemów. Najbogatszy słownik frazeologiczny, dostępny na naszym portalu, podaje ponad 19 tysięcy idiomów i 208 tysięcy najczęstszych frazemów.

Łączliwość to skłonność mechanizmów językowych nadawcy i (albo) odbiorcy wypowiedzi do łączenia danych wyrazów w grupy, które następnie mogą być składnikami tekstów (zdań). (Więcej na ten temat: P. Müldner-Nieckowski, 15, s. 118-128).

1) Łączliwość składniowa (morfologiczno-syntaktyczna, gramatyczna; konotacja syntaktyczna) to zdolność łączenia wyrazów, która wynika z zasad gramatyki (związków rządu, zgody, przynależności), np. dobrej matki, jechałem samochodem, wynoszę śmieci. łaczenie się wyrazów dokonuje się na podstawie jednego ze schematów składniowych.

Efektem łączliwości składniowej jest syntagma, inaczej: grupa składniowa, grupa syntaktyczna. Nazwa syntagma odnosi się nie do znaczenia połączenia wyrazów, ale do budowy tego połączenia. Syntagmą jest taki fragment tekstu (zdania), takie połączenie wyrazów, które jest oparte na zasadach składni. Syntagma nie musi być związkiem frazeologicznym (do uznania jej za frazeologizm konieczne jest utrwalenie w języku). Na przykład syntagmami są: ładne niebo, niebieskie niebo, zachmurzone niebo, lubię spać, lubię spacerować, lubię jeść, ale żadna z nich nie jest związkiem frazeologicznym, bo zostały tu stworzone doraźnie, tylko na użytek niniejszego objaśnienia. Syntagmami są też: cierpieć niedostatek, biała lokomotywa, oko opatrzności, miarka za miarkę, na fałszywą nutę, pole do popisu, ale wszystkie są także frazeologizmami, ponieważ są utrwalone w języku (tu także idiomami, bo ich sens nie wynika ze znaczenia składników ani z sumy znaczeń składników).

2) Łączliwość leksykalna to zdolność dobierania się wyrazów przyłączanych, należących do zamkniętego zbioru wyrazów łączących się z wyrazem przyłączającym w wymaganym zakresie znaczenia. Każdy wyraz dysponuje pewnym słownikiem własnych asocjacji (możliwych przyłączeń). O zbiorze asocjacji każdego wyrazu mówimy klasa substytucji (zastępników) przyłączeń danego wyrazu.

Jeżeli wyraz przyłączany nie należy do zbioru wyrazów łączących się z wyrazem przyłączającym, to połączenie jest niemożliwe lub niepoprawne, chyba że jest to połączenie tworzone na zasadzie licentiae poeticae (swobody poetyckiej); wtedy każde połączenie może (choć nie musi) być uznane za dopuszczalne.
Na łączliwości leksykalnej opiera się większość frazemów.
Na przykład: wyraz zwycięstwo ma wśród swoich asocjacji wyraz odnieść, nie ma natomiast wyrazu ponieść, dlatego mówimy odnieść zwycięstwo (a nie *ponieść zwycięstwo). Ale w wypadku wyrazu porażka jest odwrotnie, wśród jego asocjacji nie ma wyrazu odnieść, jest natomiast ponieść, dlatego mówimy ponieść porażkę (a nie *odnieść porażkę).


3) Łączliwość semantyczna to zdolność łączenia wyrazów, która wynika z potrzeby utworzenia określonej jednostki znaczenia, np. jeśli chcemy powiedzieć, że mamy w ręku wyjątkowy egzemplarz rzadko spotykanej książki, łączymy wyrazy "biały" i "kruk", powstaje wyrażenie "biały kruk", który właśnie znaczy tyle, co "egzemplarz rzadko spotykanej książki".

Efektem łączliwości semantycznej jest kolokacja, stąd inna jej nazwa: grupa semantyczna. Nazwa ta odnosi się nie do budowy połączenia wyrazów, ale do jego znaczenia, sensu. Kolokacja jest zestawieniem wyrazów, którego sens wynika ze znaczenia jego składników. Kolokacja nie musi być połączeniem opartym na składni, ponieważ wynika przede wszystkim z zestrojenia znaczeń wyrazów. Kolokacjami są więc zarówno człowiek guma, jak i lalka gumowa. Kolokacje mogą być tworzone doraźnie, a wtedy są produktami językowymi, lub utrwalone w języku i używane w określonej sytuacji, a wtedy są frazeologizmami (konkretnie frazemami patrz: klasyfikacja frazeologii).
W idiomach łączliwość semantyczna jest ważniejsza niż gramatyczna, ale występują obie. We frazemach łączliwość semantyczna jest zrównoważona przez składniową. W produktach językowych łączliwość gramatyczna ma większe znaczenie niż semantyczna.


4) Łączliwość pragmatyczna (sytuacyjna; patrz: Sytuacja) polega na łączeniu wyrazów i przyjmowaniu gotowości do ich użycia odpowiednio do sytuacji, której dotyczy wypowiedź i (albo) w której znajduje się nadawca lub odbiorca wypowiedzi.

Każda sytuacja ma swój odpowiednik słownikowy w postaci określonego zbioru morfemów, wyrazów i większych form łączonych: fraz, zwrotów i wyrażeń. Są one używane w danej sytuacji częściej (chętniej) niż inne albo są używane tylko w niej. Związki frazeologiczne powstają z łączenia wyrazów właśnie zależnie od sytuacji, w której są potrzebne. Taką łączliwość nazywamy pragmatyczną.

Motywacja to 'bodziec, który powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji'. We frazeologii o motywacji mówimy wówczas, gdy rozpatrujemy procesy derywacji (patrz: Derywacja) lub ogólnie frazeotwórstwa (patrz: Frazeotwórstwo). Jednym z mechanizmów (ale nie jedynym możliwym) derywacji jest wykorzystanie formy i znaczenia jednego z wyrazów - składników związku frazeologicznego, od którego powstaje derywat.
Elementem, który może motywować do powstania frazeologizmu może być także pojedynczy wyraz niebędący składnikiem istniejącego frazeologizmu, ale użyty w określonej sytuacji i w połączeniu ze znaczeniem (znaczeniami) innych wyrazów.
(Patrz: Wyraz motywujący).

Nadawca wypowiedzenia, wypowiedzi, tekstu to osoba, która tworzy wypowiedź w umyśle, a następnie ją wymawia lub pisze. Patrz: Odbiorca.

Neoidiom (termin P. Müldnera-Nieckowskiego, 15) to idiom, który powstał przez przekształcenie na drodze produkt językowyfrazem idiom. Produkt językowy, nieutrwalony w jezyku, oraz frazem, utrwalony związek frazeologiczny, mają znaczenie dosłowne, wynikające ze znaczeń wyrazów składowych, rzadziej częściowo przenośne (gdy jeden ze składników jest metaforą). Na skutek zmiany sytuacji, w których jest używany dany frazeologizm dosłowny, ulega on przekształceniu do formy całkowicie zmetaforyzowanej (metonimicznej). Oto przykład przemiany frazemu w idiom, tj. powstawania neoidiomu: ktoś zapala (świecę, łuczywo, lampę naftową itp.) → ktoś zapala (żarówkę, światło w pokoju, lampę itp.) → ktoś zapala (radio, telewizor) → ktoś zapala (samochód, silnik samochodu, kosiarkę). Już zapalanie żarówki jest użyte przenośnie, dlatego jego "następcy" są tym bardziej metaforami (metonimiami).

Nieciągłe połączenie wyrazów to takie zestawienie wyrazów, którego składniki można zamieniać miejscami albo między którego składniki można wstawiać inne wyrazy. (Andrzej Bogusławski (4) nazywa połączenie nieciągłe "przestawialnym i rozsuwalnym"). Np. nieciągłe są wyrażenia: "do domu" (bo można wstawić zaimek: "do mojego domu" ), "na czas" (bo można wstawić przymiotnik: "na odpowiedni czas"), "składać podanie" (bo można składniki przestawić: "podanie składam w biurze", ale i rozsunąć przez wstawienie innych wyrazów: "składam na pana ręce podanie") itd. Patrz: Ciągłe połączenie wyrazów.

Odbiorca wypowiedzenia, wypowiedzi, tekstu to osoba, która słucha lub czyta jakąś wypowiedź. Patrz: Nadawca.

Paremia to przysłowie, sentencja, aforyzm lub maksyma, to znaczy gotowy krótki tekst o wyraźnie zarysowanym przesłaniu, najczęściej mający postać zdania, czasem wielu zdań.

1. Autorzy takich paremii jak przysłowia są najczęściej nieznani.
2. Jeśli źródło (autorstwo, tekst, np. mitologia, Biblia) aforyzmu, maksymy, sentencji jest znane, to taką paremię nazywamy skrzydlatym słowem (patrz: Skrzydlate słowo).
3. Paremia jest związkiem frazeologicznym tylko wtedy, kiedy można jej fragment lub całość wbudować do zdania.

Paremiologia (przysłowioznawstwo) to nauka o przysłowiach, sentencjach, maksymach, aforyzmach.

Pochodzenie związków frazeologicznych. Stosunkowo niewielką część związków frazeologicznych można zaliczyć do jednostek, o których z dużym prawdopodobieństwem da się powiedzieć, kto i gdzie ich po raz pierwszy użył, jakie jest pochodzenie ich budowy, składu wyrazowego i znaczenia. Co do sposobu utworzenia pozostałych można się jedynie domyślać na podstawie analizy użytej metafory, znaczenia składników i związku z sytuacją, w której dany związek frazeologiczny jest używany. Panuje tu ogromna różnorodność, a i dociekania różnych badaczy są zmienne i często do siebie nie przystają, dlatego nauka zajmuje się pochodzeniem frazeologizmów raczej marginalnie. A.M. Lewicki uważa, że jeśli autorstwo, tekst lub formacja kulturowa (typu, mitologia, Biblia, Koran itp.) nie są znane, to zajmowanie się pochodzeniem takich form jest bardziej zabawą w zgadywanie niż nauką (11). Uwaga ta nie dotyczy derywatów, czyli frazeologizmów utworzonych na bazie istniejących zgodnie z zasadą funkcjonowania siatki frazeologicznej (patrz: Siatka frazeologiczna).

Podstawowe wiadomości na ten temat znajdują się w pracy: 13, s. 321-333. Natomiast więcej można powiedzieć o tworzeniu się i funkcjonowaniu związków frazeologicznych w literaturze, zwłaszcza w poezji, gdzie z kontekstów można wywnioskować znacznie więcej niż ze związków rozpatrywanych osobno. Klasycznym dziełem na ten temat jest książka Anny Pajdzińskiej, 20.

Piśmiennictwo frazeologiczne, patrz: Bibliografia frazeologiczna.

Poprawność frazeologiczna. Wyrażenia, zwroty i (w mniejszym stopniu) frazy są podatne na derywację (patrz: Derywacja, Derywat).
Jeśli derywat (pochodna frazeologizmu) lub zupełnie nowe wyrażenie, nowy zwrot czy nowa fraza są celowe, nie budzą wątpliwości semantycznych, gramatycznych ani leksykalnych, jeżeli nie wywołują nieoczekiwanych znaczeń dosłownych swych składników ani całości, jeżeli odpowiadają sensowi, stylowi, ekspresji i nastrojowi tekstu, wreszcie jeśli są intersubiektywne (zrozumiałe nie tylko dla piszącego), to takie połączenia wyrazów uważamy za poprawne. Patrz też: Innowacja frazeologiczna, Błąd frazeologiczny.

Pragmatyka to w językoznawstwie i semiotyce dziedzina, która zajmuje się stosunkami między znakami słownymi a ich interpretacją, które zachodzą w czasie komunikacji słownej, a także zależnością znaczenia wypowiedzeń od kontekstu (sytuacji), w którym są użyte. Bada sposoby wypowiadania tekstów i podawania treści (jawnych lub niejawnych) i reagowania na nie, szczególnie rozumienie i interpretację wypowiedzi w zależności od sytuacji (patrz: Sytuacja). Pragmatyczny charakter ma m.in. frazematyka W. Chlebdy (patrz: Frazematyka).

Produkt językowy (termin Andrzeja Bogusławskiego, 4; doraźne połączenie wyrazów, syntagma). Stanisław Skorupka używał wewnętrznie sprzecznej nazwy "związek frazeologiczny luźny", która nawet w świetle jego teorii była niewłaściwa. Andrzej Bogusławski zastąpił tę nazwę terminem "produkt językowy". Jest to nieutrwalone społecznie połączenie wyrazów, powstające doraźnie, to znaczy na użytek danego tekstu, mające w wypowiedzi charakter odrębnej jednostki znaczeniowej (np. biała chmura, mądry człowiek, szybko biegać). Produkty językowe nie są frazeologizmami. Znaczenie produktu językowego wynika ze znaczeń jego składników, zwykle jest sumą tych znaczeń, ale wcale nierzadko zdarzają się też metafory (przenośnie), szczególnie w poezji.

Rodzina frazeologiczna, patrz: Siatka frazeologiczna.

Rodzina wyrazów, patrz: Gniazdo słowotwórcze.

Semantyka podporządkowana związku frazeologicznego to ta część jego znaczenia, która dookreśla wyraz lub wyrażenie motywujące (patrz: Motywacja) tego związku. Patrz: Dominanta semantyczna.

Siatka frazeologiczna jest pojęciem, a nie stanem, faktem, procesem czy obiektem rzeczywistym. Podobnie jak w wypadku wyrazów (patrz:) gniazdo słowotwórcze,, siatka frazeologiczna jest strukturą pewnej wspólnoty (możliwego zbioru) związków frazeologicznych. Sama zbiorem frazeologizmów nie jest. Siatkę frazeologiczną można sobie wyobrazić jako zbiór procedur rozmaitych innowacji frazeologicznych (patrz: Innowacja frazeologiczna), zestaw możliwych derywacji (patrz: Derywacja frazeologiczna).
Dana siatka ukazuje schematy powtarzalności relacji między tymi związkami (wzajemne wynikanie, derywację, pochodzenie jednego związku od drugiego).
Oto przykładowa siatka frazeologiczna, która jest realizowana przez istniejące w języku rodziny frazeologiczne, tj. grupy powiązane semantycznie, leksykalnie i strukturalnie, ale mieszczące się w zestawie schematów przewidzianych przez tę siatkę:

jest w tarapatach, jest w opałach, jest w kaszy, jest w kropce, jest w ambarasie --- znajdzie się w tarapatach, znajdzie się w kaszy, znajdzie się w kropce --- wpada w tarapaty, włazi w kaszę, wpada w ambaras, popada w kabałę --- jest w matni, jest w potrzasku... (Przykład za: 14).

Nie wszystkie schematy z danej siatki muszą być zrealizowane w postaci związków frazeologicznych, niektóre z różnych powodów nawet nie mogą. Z tego powodu w realizacji siatek frazeologicznych pozostają luki, które w przyszłości być może zostaną uzupełnione. Na przykład powyższe zestawienie pokazuje, że w języku polskim do dziś nie została zrealizowana pozycja siatki *popada / wpada / włazi w [kropkę], choć schemat (siatka) powstanie takiego frazeologizmu w zasadzie dopuszcza.

Substytucyjna klasa, patrz: Łączliwość leksykalna.

Syntagma, patrz: Kolokacja; Produkt językowy.

Sytuacja, to ogół warunków, wszystkie okoliczności, w których ktoś się znajduje, ktoś coś robi lub coś się dzieje. Stąd: sytuacyjność, 'powiązanie z sytuacją'. Pojęcie bardzo szerokie, obejmuje rzeczy i zjawiska fizyczne, ale także pojęcia, stany psychiczne i zachowania. Np. sytuacją jest to, że ktoś znajduje się w pokoju, że pisze tekst, ale również, że jest zdenerwowany, a pisany tekst jest nasycony smutkiem i tęsknotą, zaś użyte w nim wyrazy i wyrażenia archaiczne. Sytuacją tekstu jest np. jego styl, kontekst wewnętrzny (zestawienie zdań, akapitów w tekście itd.) i zewnętrzny (zestawienie tekstu z innymi tekstami itd., z osobą piszącą tekst i osobą, do której tekst jest adresowany, z czasem historycznym miejscem dziania się, miejscem geograficznym, porą dnia itd.; podobnie w rozmowie - jednym z elementów sytuacji są osobowości mówiących, ich stosunek do siebie, typ sprawy, o której mówią itd.).

Uwaga
Sytuacją nazywamy również 'fragment akcji w utworach literackich, zwłaszcza w dramacie teatralnym i filmie', a także 'położenie jakiejś miejscowości, jej usytuowanie'.

Skrzydlate słowo to (niekiedy przetworzony) cytat z dzieła, tytuł utworu, strzęp przemówienia, powiedzenie lub powiedzonko osoby publicznej itp. Skrzydlate słowa to pojedyncze wyrazy, ale także związki frazeologiczne, aforyzmy, maksymy (patrz dalej - paremie) i nawet dłuższe teksty, których autorzy są lub źródła dają się zidentyfikować, tak że można odpowiedzieć na pytanie, kto dany tekst powiedział albo gdzie ta wypowiedź była napisana. Np. kobieto, puchu marny! (A. Mickiewicz, Dziady cz. IV), stawka większa niż życie (z tytułu serialu telewizyjnego), syzyfowa praca (mitologia), głos wołającego na puszczy (Biblia), nie czas żałować róż, gdy płoną lasy (J. Słowacki, Lilla Weneda, Prolog) (Więcej: 7).

Wielowyrazowiec, patrz: Związek frazeologiczny, Frazeologizm.

Wyraz motywujący związku frazeologicznego to taki wyraz, który zawiera dominantę semantyczną (patrz: Dominanta semantyczna) i na którym opierają się: utworzenie nowego frazeologizmu i (albo) sens nadrzędny danego frazeologizmu (patrz: Dominanta semantyczna). Pozostałe składniki nowego frazeologizmu są komponentami dopełniającymi, określającymi i precyzującymi, innymi słowy pełnią funkcję uszczegółowienia wyrazu motywującego (por. 15, s. 144-154).

Wyraz uwięziony związku frazeologicznego to taka część związku frazeologicznego, która po wyjęciu z niego zachowuje nadane przez ten związek znaczenie i cechy gramatyczne. Np. we frazeologizmie biały kruk znajduje się uwięziony w nim składnik (wyraz uwięziony) biały, który już jako samodzielny znaczy 'rzadko spotykany = wyjątkowy', a nie 'biały = kolor'. Wyraz uwięziony może być użyty jako nowe słowo ze znaczeniem nadanym przez "wyrażenie-więzienie", stąd nazwa. (Termin P. Müldnera-Nieckowskiego, 15).

Wyrażenie funkcyjne (dawniej: wskaźnik frazeologiczny) to taki związek frazeologiczny, który zachowuje się w zdaniu jak funkcyjna część mowy, tj.:

- spójnik (np. mimo że, i to),
- partykuła (np. w gruncie rzeczy, rzecz jasna, krótko mówiąc),
- relator (np. tędy i owędy, tu i tam),
- przyimek (np. w kierunku, pod wezwaniem),
- operator doliczebnikowy (adnumeratywny) (np. bez mała, mniej więcej).

Wyrażenie określające to związek frazeologiczny, który pełni w zdaniu funkcję określenia (przymiotnika, przysłówka, liczebnika). Może zawierać swym składzie wyrazy należące do różnych części mowy.

Wyrażenie przyimkowe to takie połączenie rzeczownika lub wyrażenia rzeczownikowego, którego istotną częścią jest przyimek prepozycyjny (zawsze stojący przed rzeczownikiem), np. (iść) pod wiatr, (być) na dworze, (siedzieć) w kinie, (wchodzić) do auta. Patrz też: Zwrot przyimkowy.

Wyrażenie rzeczownikowe to związek frazeologiczny, który pełni w zdaniu funkcję rzeczownika (np. biały kruk, kozioł ofiarny). Może zawierać swym składzie wyrazy należące do innych części mowy, niekoniecznie rzeczowniki czy wyrazy określające (np. przynieś podaj 'osoba wykorzystywana do prostych posług').

Zestawienie frazeologiczne to dwu- lub wielowyrazowa jednostka z pogranicza frazeologii. Do zestawień frazeologicznych należą: terminy (np. wnioskowanie przez analogię, narząd żucia, rzut karny, procedura legislacyjna), rzeczowniki wielowyrazowe (np. maszyna do pisania, samochód ciężarowy, płatki owsiane, laska marszałkowska), połączenia publicystyczne (np. debata parlamentarna, posiedzenie rządu, władza państwowa), komendy, rozkazy, dyrektywy (np. cała naprzód, na prawo patrz, biegiem marsz, droga wolna, maszyny stop), hasła i slogany (np. wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor i ojczyzna; żywią i bronią; z pewną taką nieśmiałością; dwa w jednym).

Związek frazeologiczny (frazeologizm, utrwalone połączenie wyrazów, wielowyrazowiec) to utrwalone w języku (ustalone społecznie) połączenie co najmniej dwóch wyrazów. Por.: Frazeologiczność.

Zwrot to związek frazeologiczny, który pełni w zdaniu funkcję czasownika. Jest niekompletnym zdaniem i wymaga dopełnienia brakujących elementów (np. zwrotem jest: ktoś nie miał nic w ustach 'jest głodny'; zwrot ten wymaga podstawienia rzeczownika zamiast zmiennej ktoś, na przykład: Jacek nie miał nic w ustach). Analiza zwrotów stała się podstawą teorii frazeologicznej A.M. Lewickiego. Na niej opiera się nowoczesna frazeologia jako nauka.

Uwagi
Powtórzmy sens powyższej definicji następująco:
Zwrot
różni się od frazy tym, że

 1. nie jest kompletnym zdaniem (a fraza nim jest),
 2. wymaga uzupełnienia pozycji otwartych (tj. zmiennych; w klasyfikacji Müldnera zwanych wskaźnikami), np. «ktoś» bije się z myślami to zwrot. Zdaniem jest dopiero po podstawieniu rzeczownika zamiast zmiennej (wskaźnika) «ktoś», zatem: Janek bije się z myślami.

Zwrot przyimkowy, to takie połączenie czasownika lub zwrotu frazeologicznego, którego istotną częścią jest przyimek, np. iść pod (np. wiatr), być na (np. dworze), siedzieć w (np. kinie), wchodzić do (np. auta). Patrz też: Wyrażenie przyimkowe.

Źródło frazeologizmu, paremii. Patrz: Paremia; Skrzydlate słowo; także poz. piśm. 13.

______________________________

Piśmiennictwo

 1. M. Bańko, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001.
 2. S. Bąba, Frazeologia Polska, Poznań 2009.
 3. S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.
 4. A. Bogusławski, Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfrastycznych, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego. "Prace Językoznawcze", 1978, t. 91, s. 17-30.
 5. W. Chlebda, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole 1991, Łask 2003.
 6. W. Chlebda, Frazematyka, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001, s. 335-342.
 7. W. Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach, Opole 2005.
 8. M. Grochowski, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków 1997.
 9. M. Grochowski, Wielowyrazowe wyrażenia funkcyjne, w: Problemy Frazeologii Europejskiej, red. A.M. Lewicki, t. V, Lublin 2002, s. 43-50.
 10. A.M. Lewicki: Składnia związków frazeologicznych, "Biul. Pol. Tow. Językoznawczego", zesz. XL, 1983, s. 75-83.
 11. A.M. Lewicki, Studia z teorii frazeologii, Łask 2003.
 12. A.M. Lewicki, Studia z polskiej frazeologii, Łask 2009.
 13. A.M. Lewicki, A. Pajdzińska, Frazeologia, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001, s. 315-334.
 14. A.M. Lewicki, B. Rejakowa, Pojęcie rodziny frazeologicznej, w: A.M. Lewicki, Studia z teorii frazeologii, Łask 2003, s. 232-244.
 15. P. Müldner-Nieckowski, Frazeologia poszerzona, Warszawa 2007.
 16. P. Müldner-Nieckowski, Wstęp, w: tegoż, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
 17. P. Müldner-Nieckowski, Wprowadzenie do frazeologii, w: P. i Ł. Müldner-Nieckowscy, Nowy szkolny słownik frazeologiczny, Warszawa 2005.
 18. P. Müldner-Nieckowski, Refleksje nad klasyfikacją frazeologizmów, referat. Posiedzenie Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa, 15 kwietnia 2011.
 19. A. Pajdzińska, Studia frazeologiczne, Łask 2006.
 20. A. Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Łask 2005.
 21. P. Wierzchoń, Fotodokumentacja, chronologizacja, emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych, Poznań 2008.
 22. P. Wierzchoń, Dlaczego fotodokumentacja? Dlaczego chronologizacja? Dlaczego emendacja? Instalacja gazowa, parking podziemny i "odległość niezerowa", Poznań 2009.

© Copyright by Piotr Müldner-Nieckowski, Frazeologia.pl, 2013

______________________________

 
Frazeologia.pl