Regulamin Portalu FRAZEOLOGIA.pl

§ 1. Informacje ogólne
§ 2. Przedmiot działalności portalu
§ 3. Korzystanie z portalu
Dział A. Zasady składania i realizacji zamówień
15. Faktury VAT
Dział B. Prawa do zakupionego produktu
§ 4. Reklamacje
§ 5. Postanowienia końcowe
Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem http://www.frazeologia.pl (zwanego dalej Portalem) oraz warunki sprzedaży usług.

2. Każda osoba może bez żadnych zobowiązań przeglądać widoczne zasoby Portalu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Portalu (na przykład przez: złożenie zamówienia na korzystanie, wniesienie za to opłaty, założenie konta i/albo zalogowanie), staje się jego użytkownikiem (dalej zwanym Użytkownikiem) i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia, respektuje przepisy Prawa autorskiego i praw pokrewnych i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. W przeciwnym wypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym ani z niniejszym regulaminem, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Portalu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży oferowanych produktów.

3. Właścicielem i administratorem Portalu jest firma Wydawnictwo AULA (zwana dalej Administratorem) z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Bluszczowej 23. Firma działa od 1990 r. i jest zarejestrowana przez Burmistrza Podkowy Leśnej pod numerem 374/90, posiada numer REGON 002041322 oraz NIP 5341010108.

4. Administrator zarządza Portalem oraz dysponuje autorskimi prawami majątkowymi Autorów w odniesieniu do wszelkich materiałów zamieszczanych na Portalu, a w szczególności do "Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego", artykułów dotyczących frazeologii i tekstów pomocniczych, tj. prawami Opiekunów Naukowych i Organizacyjnych Portalu prof. Piotra Müldnera-Nieckowskiego i dr. Łukasza Müldnera-Nieckowskiego.

5. Administrator oświadcza, że usługi Portalu są skierowane przede wszystkim do osób przebywających w Polsce, a serwis działa na podstawie prawa polskiego.

6. Do korzystania z Portalu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Do prawidłowego funkcjonowania Portalu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW, obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Portalu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci komputera osoby odwiedzającej Portal plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Portalu dla danej osoby wraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Portalu.

8. Do opłacania dostępu do usług i produktów jest potrzebny telefon komórkowy, karta płatnicza lub posiadanie konta w jednym z polskich banków.

9. Do korzystania z Portalu konieczne jest zarejestrowanie się (założenie konta), a następnie logowanie się zgodnie z podanym danymi. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane w czasie rejestracji (zakładania konta) są zgodne z prawdą.

 

§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PORTALU


1. Przedmiotem działalności Portalu jest udzielanie dostępu do elektronicznej wersji "Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego",  artykułów naukowych dotyczących frazeologii, a także innych publikacji internetowych, książek (w tym e-booków) i innych druków oraz usług.

2. Udzielany dostęp jest bezpośredni, co oznacza, że Użytkownik Portalu po wniesieniu odpowiedniej opłaty, zgodnie z tabelą wykupionych punktów (odpowiedników okresu użytkowania) może w danym czasie swobodnie korzystać on-line ze słownika i innych tekstów.

 

§ 3. KORZYSTANIE Z PORTALU


Dział A. Zasady składania i realizacji zamówień


1. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Portalu nabywać prawo do czasowego dostępu do Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego i innych zasobów (np. artykułów). Prawo to jest odmierzane wykupionymi punktami, przeliczanymi na czas korzystania. Można także dokonywać zakupu książek drukowanych, e-booków, innych materiałów i usług, o ile występują w ofercie Portalu.

2. Do realizacji transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Portalu odpowiednich opcji dostępnych na stronie portalu dotyczącej płatności i dostępowi i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi zamawiającemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.

3. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest rejestracja na Portalu, podanie niezbędnych danych i informacji na Portalu w formularzu Rejestracji oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na Portalu lub w korespondencji e-mailowej.

4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany przez wysłanie wiadomości SMS pod numer albo e-mailem pod adres podany przez Użytkownika w menu "Konto użytkownika / Twoje dane" przy rejestracji lub bezpośrednio na stronie Portalu w menu "Płatności" lub "Dostęp i płatności". Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Portalu kanałami płatności, tytułem zapłaty według cennika podanego w zakładce menu "Płatności" lub "Dostęp i płatności". Oczekiwanie na potwierdzenie płatności SMS-em trwa zwykle kilka minut, a karta płatnicza lub przez konto wybranego banku najczęściej kilka sekund do minut, a w okresach obciążenia sieci internetowej i banków do kilku godzin, w krańcowych wypadkach, z którymi Administrator jednak nigdy się nie zetknął, dobę.

6. Potwierdzenie płatności SMS-em zawiera kod dostępu, który należy wprowadzić do odpowiedniego pola na stronie Portalu a następnie kliknąć pole z napisem "Aktywuj kod".

7. Potwierdzenie płatności kartą płatniczą lub przelewem ukaże się na stronie Portalu dotyczącej płatności i dostępu.

8. Losy płatności można śledzić w rubrykach "Historia płatności...". Ponadto po stwierdzeniu zapłaty na koncie Portalu, zostaną automatycznie dodane do Konta Użytkownika wykupione punkty i wpisane do rubryki "Twój dostęp...".

9. Wszystkie podawane ceny zawierają podatek VAT.

10. Użytkownik Portalu, wykupując prawo do czasowego dostępu, tym samym zaświadcza, że wie, iż aktywacja dostępu do zasobów  Portalu powoduje nieprzerwane naliczanie czasu użytkowania aż do wyczerpania puli punktów Użytkownika. Dostęp do zasobów Portalu jest automatycznie przerywany w momencie wyczerpania wykupionego limitu punktów. Administrator oświadcza, że nie ma wpływu na decyzje Użytkownika i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór momentu aktywacji dostępu.

11. Użytkownik, wykupując dostęp do Portalu, tym samym oświadcza, że wie, iż nazwa Użytkownika, hasło i wszelkie informacje o nim podane w formularzu rejestracji, a także dane dotyczące płatności, kody dostępu i pule uzyskanych punktów są ze sobą ściśle powiązane logicznie i wszelkie ich zakłócenia wywołane przez Użytkownika mogą zamknąć dostęp do Portalu.

12. W wypadku zapłaty przez telefon komórkowy tylko poprawnie zredagowane i wysłane wiadomości SMS, z określoną treścią wskazaną na stronie Portalu dotyczącej płatności i dostępu uprawniają do uzyskania jednorazowego kodu dostępu. Kod otrzymany SMS-em zwrotnym może być użyty tylko raz. Opłata za każdą wysłaną wiadomość SMS jest pobierana w momencie jej wysłania. W przypadku wpisania wiadomości o nieprawidłowej treści opłata nie podlega zwrotowi, a Organizator nie jest zobowiązany do aktywacji dostępu do zasobów Portalu. Po otrzymaniu kodu dostępu przez Użytkownika produkt uważa się za sprzedany.

13. W wypadku zapłaty kartą płatniczą lub wpłaty na konto bankowe za pośrednictwem firmy PayU (http://www.payu.pl) obowiązują regulaminy firmy PayU i danego banku.

14. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom, a w wypadku prawidłowego dostępu do Portalu, zamówienie uważa się za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy produkt został prawidłowo udostępniony, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Portalu, który zawiera informację, że transmisja wpłaty została zrealizowana pomyślnie, i to bez względu na to, kto i za pomocą którego środka płatniczego dokonał faktycznie zapłaty poprzez linki firmy płatniczej PayU, udostępnione zamawiającemu, lub drogą SMS-ową. Użytkownik może w menu "Płatności" śledzić losy zapłaty.

15. Firmom i instytucjom Portal wystawia faktury VAT.

a. Klient ma obowiązek dopilnować prawidłowości podanych przez siebie danych do faktury VAT w formularzu konta klienta. Za błędne dane Portal nie odpowiada.

b. Preferuje się bezpłatne faktury w formie elektronicznej (pliki PDF). Wystawione faktury są bezpłatnie przesyłane pocztą elektroniczną na konto e-mail klienta podane w formularzu rejestracji. Faktury w postaci plików PDF są także dostępne klientowi w Portalu po zalogowaniu się, można je w każdej chwili i bez ograniczeń pobierać.

c. Jeśli klient żąda faktury drukowanej, to do sumy zapłaty dolicza się koszty wydruku, pakowania oraz wysyłki poleconej zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej w chwili wysyłania, z doliczeniem podatku VAT (w 2012 r. wydruk, kopertowanie i wysyłka polecona wynoszą łącznie 9 zł; jeśli cenniki poczty ulegną zmianie, kwota ta zostanie dostosowana do aktualnych cen). Zgodnie z przepisami podatkowymi opłata za przesyłkę jest na fakturze włączana do kwoty za abonament.

 

Dział B. Prawa do zakupionego produktu


16. Nabywca dostępu do zasobów Portalu może je użytkować zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy czytać i notować, jednak bez możliwości powielania, kopiowania ani wykorzystywania w sposób niedozwolony przez prawo żadnych treści w całości ani we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. formatu pliku, zabezpieczeń e-booka) lub innego modyfikowania treści (np. usuwania zabezpieczeń lub oznaczeń, wprowadzania własnych tekstów itp.). Niedozwolone jest również dystrybuowanie ściągniętych na swój komputer stron i ich części, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile nie zostaną przewidziane odmienne warunki dla danego konkretnego produktu, pliku lub tekstu.

17. Administrator nie zezwala na udostępnianie zakupionych przez Użytkownika punktów ani tekstów, wyciągów, powielonych stron Portalu czy plików innym osobom, nawet jeśli te osoby są w Portalu zarejestrowane. W wypadku stwierdzenia naruszenia tych ograniczeń Administrator wstrzyma Użytkownikowi dostęp do Portalu do czasu wyjaśnienia, a jeśli wyjaśnienie nie będzie wystarczające, skieruje powiadomienie do organów ścigania.

18. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii (tzw. ściągnięcia) danej strony Portalu na komputer Użytkownika celem umożliwienia mu korzystania off-line, mimo że zawsze jest możliwe otrzymanie następnego dostępu do produktu po wykupieniu nowej puli punktów.

19. Stali użytkownicy są za lojalność premiowani dodatkowymi punktami, usługami i innymi produktami.

20. Wszelkie teksty, wyświetlane strony, zestawienia publikowane na Portalu, a także nagrania audio, wideo, e-booki i fotografie udostępniane na łamach Portalu, zarówno płatne jak i bezpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

21. Wykorzystywanie do celów innych niż osobiste jakichkolwiek fragmentów słownika, artykułów i innych materiałów zamieszczonych w Portalu, a także ich przetwarzanie w jakiejkolwiek formie, w tym powielanie, drukowanie, umieszczanie w sieci internetowej, nagrywanie w postaci filmu, dźwięku, zrzutów ekranowych itp. wymaga pisemnej zgody właścicieli praw autorskich i handlowych do tych tekstów.§ 4. REKLAMACJE


1. W związku z wszelkimi zakłóceniami w funkcjonowaniu Portalu, uwagami pod jego adresem i innymi sprawami związanymi z celem i przedmiotem działania Portalu Użytkownik może składać reklamacje drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną pracownikom firmy lub osobom pełniącym rolę opiekunów naukowych Portalu pod adresem Administratora:

Wydawnictwo AULA
ul. Bluszczowa 23, 05-807 Podkowa Leśna (Polska / Poland)

E-maile można wysyłać, korzystając z górnego menu "Kontakt".


2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

5. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt za pośrednictwem Portalu, służy prawo zwrotu zainwestowanej w produkt kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z produktu i zgłosi to w ciągu 14 dni od daty zakupu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

6. Zwrot odbywa się przez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię, e-mail, numer telefonu i adres domowy), nazwę produktu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz za autentyczność wszelkich materiałów niepochodzących od Administratora lub przez niego nieautoryzowanych.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w produkcie oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

3. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Portalu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Portal, w tym także zakłóceń na łączach internetowych i wyłączeń funkcjonowania sieci poza siedzibą Administratora.

5. Administrator w żaden sposób nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, za korzystanie z produktów Portalu niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza za problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru produktu.

6. Administrator w żaden sposób nie odpowiada za szkody wynikłe z niezależnego od niego niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości, w szczególności gdy niemożność dostarczenia wiadomości lub opóźnienie w jej dostarczeniu wynika z przyczyn leżących po stronie operatora sieci komórkowej, pośrednika płatności, banku, także z przyczyn losowych i innych niezależnych od Portalu i jego biura.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Wyłączenia takie nie wiążą się z żadną utratą punktów / czasu dostępu Użytkowników.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Portalu informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Portalu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu (FAQ), udzielanymi poradami i innymi, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

11. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Portalu lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem.

13. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

14. Po ukazaniu się na stronach Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Portalu dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

15. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym niezwłocznie poinformować Administratora.

16. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Portalu.

17. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte w produkcie informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie produktu.


Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych


I. Dane osobowe

§ 1

Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Portalu Frazeologia.pl lub Podmiot obsługujący Portal za pośrednictwem Portalu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z Właścicielem Portalu lub Podmiotem obsługującym Portal oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18. 07. 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

Natomiast od dnia 25. 05. 2018 r. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 2

Administratorem danych osobowych jest w zależności od rodzaju usługi Właściciel Portalu lub Podmiot obsługujący Portal, zwani dalej „Administratorem”.

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Portalu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności, a także inni Użytkownicy: w tym biura nieruchomości, agenci działający na rzecz biur nieruchomości, deweloperzy.

 

§ 3

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

Od dnia 25. 05. 2018 r. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

§ 4

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, udostępnienia i sprzedaży dostępu do danych przedstawianych przez Portal oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

 

§ 5

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 6

Dane osobowe są przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

II. Pliki cookies

§ 7

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

– prawidłowego działania Portalu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,

– dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,

– zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,

– marketingowych,

– statystycznych,

– analitycznych.

 

§ 8

Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§ 9

Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 

III. Inne technologie

§ 10

Dla zapewnienia wygody użytkowania Portalu używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Użycie technologii wskazanej w ust. poprzedzającym ma na celu świadczenie usług na jak najwyższym poziomie, tj. optymalizację działania Portalu, dostosowywanie jego treści do preferencji Użytkownika oraz realizuje cele analityczne, statystyczne i marketingowe.

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych

§ 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie, wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

V. Środki techniczne stosowane przez Administratora

§ 12

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VI. Inne

§ 13

Z uwagi na charakter usług realizowanych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik ma możliwość korzystania z usług anonimowo tylko w trybie bez logowania i w związku z tym z dużym ograniczeniem funkcjonalności systemu, oraz nie ma możliwości korzystania anonimowego lub z wykorzystaniem pseudonimu, jeśli skorzysta z logowania, ponieważ wymaga ono rejestracji.

 

§ 14

Administrator także rejestruje numer IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Portalu. Administrator na podstawie powiązanej z numerem IP lokalizacji może optymalizować treść Portalu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

 

§ 15

W wypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Administrator
Wydawnictwo AULA

 
Frazeologia.pl